Radionica za zeleno i plavo

Projektovanje vrtova i parkova


Lep i funkcionalan vrt nije slučajnost. Dobar projekat je osnovni preduslov za to.

Projektujemo parkove, privatne i rezidencijalne vrtove, prostore oko poslovnih, stambenih i drugih objekata.

Naša rešenja su kreativna i atraktivna. Trudimo se da u potpunosti odgovaraju željama i potrebama klijenta, a da pri tom poštujemo pravila struke. Posebnu pažnju poklanjamo odabiru biljaka vodeći računa o njihovim estetskim i biološkim karakteristikama.

Projektovanje vrtova podrazumeva izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije čiji sadržaj, pored ostalog, može da varira zavisno od toga da li je reč o idejnom ili glavnom projektu.

Idejni projekat definiše osnovni izgled vrta, položaj i raspored vrtnih elemenata (staze, pločnici, senici, pergole, fontane, bazeni, dečja igrališta…) i osnovni raspored biljnih vrsta. Projekat se radi na osnovu snimka terena i želje klijenta, koje prilagođavamo realnim potencijalima vrta, pravilima struke i raspoloživom budžetu.

Idejni projekat može da sadrži sledeće elemente:

 • projektni zadatak
 • popis idejnog rešenja
 • crtež postojećeg stanja
 • funkcionalno-organizacionu šemu vrta s namenom površina
 • crtež idejnog rešenja vrta sa arhitektonskim elementima i rasporedom biljaka
 • specifikaciju sadnog materijala po kategorijama biljaka
 • referentne fotografije, skice i crteže
 • okvirni predmer radova i predračun troškova

Glavni projekat se radi na osnovu idejnog. Drugačije rečeno, pri izradi glavnog projekta mora se proći kroz stvaralački proces koji je karakterističan za idejni projekat. Glavni projekat je znatno sadržajniji i obuhvata sve potrebne elemente za preciznu gradnju vrta.

Glavni projekat vrta može da sadrži sledeće elemente:

 • projektni zadatak
 • istraživanje i analizu postojeće situacije
 • opis rešenja
 • opis radova
 • predmer materijala
 • specifikaciju materijala i predračun troškova
 • kompozicioni plan (projekat planiranog stanja s rasporedom biljaka, travnjaka, objekata, staza, fontane, bazena…)
 • nivelacioni plan (sa svim elementima nivelacije, kotama, izohipsama, padovima, škarpama, stepenicama, stazama, odvodnjavanjem površina, rigolama…)
 • situacioni plan (prikazuje sve građevinske elemente s neophodnim dimenzijama za prenošenje projekta na teren: staze, platoe, stepeništa, zidove, fontane, česme, vrtni mobilijar …)
 • plan sadnje (pozicije biljaka s tačnim brojem sadnica i preciznom specifikacijom sadnog materijala)
 • sinhron plan (raspored svih instalacija usklađen sa ostalim elementima prostora)
 • preseke
 • detalje (uveličani bitni delovi planova kao na primer: konstruktivni detalji, raspored sitnih sadnica, slog popločavanja, detalji vrtnog mobilijara,)
 • plan vrtne rasvete
 • projekat automatskog podzemnog sistema za zalivanje
 • projekat fontane (arhitektonsko-građevinski projekat, projekat hidrauličkih instalacija, projekat električnih instalacija)
 • projekat bazena za plivanje (arhitektonsko-građevinski projekat, projekat hidrauličkih instalacija, projekat električnih instalacija)

Comments are closed.

naturalist meni projektovanje vrtovi fontane sistemi za zalivanje bazeni o nama reference galerija uradi sam novosti kontakt